Ba công khai năm học 2023-2024

Thứ tư - 04/10/2023 04:41
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Năm 2022 -2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
Đơn vị: Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn          
 Chư­ơng: 622          
THÔNG BÁO      
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
6 tháng đầu
năm 2023
     
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị      
 dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)      
              Đơn vị tính: Đồng    
Số   Số liệu báo Số liệu quyết      
TT Chỉ tiêu cáo quyết toán đ­ược      
    toán duyệt năm 2023      
A Quyết toán thu 1.925.465.789 1.925.465.789      
I Tổng số thu          
1  Thu phí, lệ phí          
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )          
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)          
4 Thu sự nghiệp khác          
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
II Số thu nộp NSNN          
1 Phí, lệ phí          
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )          
3   Hoạt động sự nghiệp khác          
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ          
1  Phí, lệ phí          
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )          
3  Thu viện trợ          
4 Hoạt động sự nghiệp khác          
  ( Chi tiết theo từng loại thu )          
B Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước  
 
       
1 Loại 490, khoản 492 1.925.465.789 1.925.465.789      
  Loại 490, khoản 492 1.925.465.789 1.925.465.789      
   - Mục: 6000 793.664.752
 
793.664.752
 
     
     + Tiểu mục 6001  
793.664.752
 
 
793.664.752
 
     
   - Mục: 6050 57.466.217 57.466.217      
   - Tiểu mục: 6051 57.466.217 57.466.217      
  - Mục: 6100 679.865.877 679.865.877      
     + Tiểu mục 6101 11.622.000 11.622.000      
     + Tiểu mục 6102 102.810.000 102.810.000      
   + Tiểu mục 6105 12.101.170 12.101.170      
   + Tiểu mục 6107 1.788.000 1.788.000      
  + Tiểu mục 6112 385.442.736 385.442.736      
  + Tiểu mục 6113 2.682.000 2.682.000      
  + Tiểu mục 6115 150.591.071 150.591.071      
   + Tiểu mục 6121 7.450.000 7.450.000      
  + Tiểu mục 6149 5.378.900 5.378.900      
  Mục: 6150 600.000 600.000      
  Tiểu mục: 6199 600.000 600.000      
  - Mục: 6300 239.234.526 239.234.526      
  + Tiểu mục 6301 178.155.354 178.155.354      
  + Tiểu mục 6302 30.540.918 30.540.918      
  + Tiểu mục 6303 20.357.946 20.357.946      
  + Tiểu mục 6304 10.180.308 10.180.308      
  - Mục: 6500 17.994.412 17.994.412      
  + Tiểu mục 6501 17.994.412 17.994.412      
  - Mục: 6600 8.340.005 8.340.005      
  + Tiểu mục 6605 2.380.005 2.380.005      
  + Tiểu mục 6649 5.960.000 5.960.000      
  - Mục 6700 4.200.000 4.200.000      
  + Tiểu mục 6702 1.200.000 1.200.000      
  + Tiểu mục 6704 3.000.000 3.000.000      
  - Mục 6900 85.000.000 85.000.000      
  + Tiểu mục 6949 85.000.000 85.000.000      
   Mục: 7050 3.000.000 3.000.000      
  Tiểu mục 7053 3.000.000 3.000.000      
2 Loại 490, khoản 492          
 
  • Mục 6150
36.100.000 36.100.000      
  + Tiểu mục 6157 36.100.000 36.100.000      
C Quyết toán chi nguồn khác          
   - Mục:            
     + Tiểu mục …          
  * Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ      
      Ngày   23  tháng 8 năm 2023    
                     Thủ trư­ởng đơn vị    
                   
 
 
 
 
 
Nguyễn Đình Vang
 

Nguồn tin: Trường TH số 1 Nà Nhạn:

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây